Poznaj odpowiedzi na często zadawane pytania

Co to jest odpad komunalny?

ODPADY KOMUNALNE,  to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Co to jest PGO?

PGO – Punkt Gromadzenia Odpadów czyli miejsce, do którego właściciele nieruchomości składują odpady komunalne. W przypadku zabudowy jednorodzinnej będą to miejsca, w których znajdują się pojemniki przeznaczone na odpady komunalne, w przypadku zabudowy wielolokalowej będzie to np. wiata śmietnikowa wyposażona w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

Co oznacza skrót TPSZOZ?

TPSZOZ – TERENOWY OGÓLNODOSTĘPNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW ZIELONYCH do którego mieszkańcy mogą wyrzucać trawę, liście,  drobne gałęzie, krzewy, chwasty

Co oznacza skrót SPSZOK?

SPSZOK – STACJONARNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  (Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1   42-263 Wrzosowa)

Co oznacza skrót MPZOP?

MPZOP – MOBILNY PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH

Co oznacza skrót MPZOW?

MPZOW – MOBILNY PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Co oznacza skrót TOPSZOK?

TOPSZOK – TERENOWY OGÓLNODOSTĘPNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH,  świadczy usługi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach następujących frakcji: szkło, metal i tworzywa sztuczne, papier.

Jakie odpady zaliczamy do wielkogabarytów?

ODPADY WIELKOGABARYTOWE to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, workach i kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy m. in. meble, wykładziny, dywany, ramy okienne drewniane i plastikowe, drewno opakowaniowe typu palety, stoły, krzesła, szafy, tapczany, materace, itp. o dużych gabarytach.

Odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych z nieruchomości przysługuje raz w roku.

 

W zabudowie wielolokalowej zgłoszenia prosimy kierować do zarządcy nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej lub osoby władającej nieruchomością, który winna zgłoszenie przekazać do Wykonawcy.

 

Od 1 lipca 2020 roku można bezpłatnie dostarczyć maksymalnie 2 Mg do SPSZOK.

Czym są odpady budowlane i rozbiórkowe?

ODPADY BUDOWLANE i  ROZBIÓRKOWE to m. in,: gruz, drewno z rozbiórki, płyty kartonowo gipsowe, styropian, szkło okienne i drzwiowe, stolarka okienna i drzwiowa, odpady instalacyjne pochodzące z gospodarstw domowych.

Od 1 lipca 2020 ilość odpadów rozbiórkowo – budowlanych przysługuje w ilości do 3 m3. Czas korzystania z worków big-bag nie powinien przekraczać okresu 3 miesięcy.

W zabudowie wielolokalowej zgłoszenia prosimy kierować do zarządcy nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej lub osoby władającej nieruchomością u której można pobrać worki big-bag, a która winna to zgłosić do Wykonawcy.

Ogranicza się ilości odpadów dostarczanych do SPSZOK w danym roku kalendarzowym:

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych 3,5 Mg

Czym jest odpad problemowy?

Odpady problemowe należą do grupy odpadów komunalnych, jednak ze względu na swoje szczególne właściwości fizyczne, skład chemiczny czy pochodzenie, mogą zagrażać środowisku. Odpady problemowe powstają w gospodarstwach domowych (zarówno w zabudowie jedno-, jak i wielorodzinnej), ale mogą też pochodzić z działek rekreacyjnych czy ogródków działkowych.

 

Do odpadów problemowych zaliczamy:

- przeterminowane leki

- chemikalia

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (igły i strzykawki)

Jakie odpady zaliczamy do elektrośmieci?

ELEKTROŚMIECI  

- wielkogabarytowe i małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

- sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny

- sprzęt audiowizualny

- narzędzia elektryczne i elektroniczne

- baterie i akumulatory

Czym są odpady biodegradowalne?

Odpady biodegradowalne to odpady ulegające biodegradacji, które ulegają rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów:

- odpady organiczne powstałe w trakcie przygotowania posiłków,

- odpady zielone: trawy, liście, krzewy

Co należy zrobić z oponami samochodowymi?

Opony można oddać jedynie w SPSZOK. Ogranicza się ilość zużytych opon dostarczanych do SPSZOK do 10 sztuk o masie nie większej niż 0,15 Mg pochodzących z samochodów osobowych do 3,5 Mg oraz motocykli.

Co rozumiemy przez niska zabudowę?

Niska zabudowa to zabudowa jednorodzinna oraz wielolokalowa do 7 lokali włącznie.

Co rozumiemy przez wysoką zabudowę?

Wysoka zabudowa to zabudowa wielolokalowa powyżej 7 lokali.

Jak mogę wykorzystywać pojemnik na popiół w okresie letnim?

Pojemniki na popiół w okresie od początku maja do końca sierpnia mogą być wykorzystane na odpady zielone po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, w terminie do 7 dni przed planowanym odbiorem.

W okresie od maja do sierpnia zgłoszenie interwencyjnego odbioru popiołu od mieszkańców odbywać będzie się nie później niż 7 dni przed terminem odbioru.

Co zrobić ze styropianem?

Styropian jest to porowate tworzywo sztuczne. Jest popularnym materiałem budowlanym do termoizolacji.

Rodzaje styropianów:

- budowlany; wyrzucamy na zasadach odbioru  odpadów rozbiórkowo-budowlanych

- opakowaniowy; wyrzucamy do tworzyw sztucznych

- zabrudzony tłuszczem; wyrzucamy do odpadów zmieszanych.

Co to jest odpad zmieszany?

Odpady zmieszane to odpady komunalne niesegregowane, które nie nadają się do recyklingu

Co należy zrobić z papa i abestem?

Azbest i papa nie są odpadami komunalnymi

Odpad zawierający azbest należy do odpadów niebezpiecznych. Nie jest on przyjmowany w SPSZOK.

Papa – materiał budowlany stosowany do wykonywania przeciwwilgociowych i przeciwwodnych izolacji elementów budowli.  Jest odpad specjalny i nie może być unieszkodliwiany jako zwykły rodzaj odpadów.

Papę i Azbest mieszkaniec oddaje indywidualnie poprzez zawarcie umowy z firmą odbierającą tego typu odpady.

Co to jest odpad wielomateriałowy?

Odpady wielomateriałowe  to odpady, które są wykonane z  co najmniej  dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych. Odpady takie wyrzucamy do tworzyw sztucznych. Najczęściej występującym tego typu odpadem są kartony po płynnej żywności. Można wywieźć do SPSZOK.

Co zrobić z zabawkami?

Zabawki wyrzucamy do odpadów zmieszanych.

Większe zabawki typu ogrodowe wyrzucamy do odpadów wielkogabarytowych

Co jeśli nie odbiorą mi odpadów? Czy mogę złożyć reklamację?

Reklamacje w związku z brakiem odbioru odpadów składa się z dniem następnym po planowanym terminie odbioru ustalonym według harmonogramu.

Czas na złożenie reklamacji nie może być dłuższy niż 7 dni, licząc od daty planowanego odbioru.