HARMONOGRAMY odbiorów odpadów

DLA MIESZKAŃCÓW

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców domów jednorodzinnych

Listopad 2022 – Marzec 2023

Kwiecień – Październik 2023

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców zabudowy wielolokalowej

Listopad 2022 – Marzec 2023 roku.

Kwiecień – Październik 2023

Harmonogram odbioru odpadów ZIELONYCH z ogólnodostępnych kontenerów TPSZOZ.

Październik 2022 –  Marzec 2023

Kwiecień – Październik 2023

Harmonogram odbioru odpadów PROBLEMOWYCH/NIEBEZPIECZNYCH dla wszystkich dzielnic miasta Częstochowy.

I kwartał 2023 roku.

II kwartał 2023 roku.

III kwartał 2023 roku.

DLA FIRM I INSTYTUCJI

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych dla firm i instytucji (również ogrody działkowe)

Listopad 2022 – Marzec 2023 roku.

Kwiecień – Październik 2023

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne) dla firm i instytucji (również ogrody działkowe)

Listopad 2022 – Marzec 2023

Kwiecień – Październik 2023

Harmonogram odbioru odpadów BIODEGRADOWALNYCH i POPIOŁU  dla firm i instytucji.

Listopad 2022 – Marzec 2023

Kwiecień – Październik 2023

HARMONOGRAM MYCIA POJEMNIKÓW

Harmonogram mycia i dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane, bio oraz popiół dla poszczególnych ulic w mieście Częstochowa dla mieszkańców ,,niskiej” zabudowy oraz firm z częstotliwością odbioru odpadów zmieszanych co 2 tygodnie

Harmonogram mycia i dezynfekcji pojemników w wiatach śmietnikowych oraz pojemników na odpady zmieszane dla firm, które mają odbiór odpadów zmieszanych powyżej 2 x miesiąc w poszczególnych dzielnicach miasta Częstochowy w roku 2022

Harmonogram mycia pojemników typu ,,DZWON”  w poszczególnych dzielnicach miasta Częstochowy w 2022 roku.

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy obowiązują następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców:

  • raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w pozostałych miesiącach – odpady zmieszane, bioodpady i zielone dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z zabudową jednorodzinną oraz wielolokalową do 7 lokali włącznie, 
  • trzy razy w tygodniu – odpady zmieszane i bioodpady z zabudowy wielolokalowej powyżej 7 lokali,
  • jeden raz w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, a w pozostałych miesiącach po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub drogą elektroniczną na numer telefonu lub adres e-mail podany do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – popioły z palenisk,
  • nie mniej niż cztery razy w miesiącu w zabudowie wielolokalowej – odpady zbierane w sposób selektywny takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz raz w miesiącu w pozostałej zabudowie,
  • nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w pozostałych miesiącach dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – odpady zmieszane i bioodpady,
  • raz w miesiącu od maja do września – odpady zmieszane lub selektywnie zebrane dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w pozostałych miesiącach po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub drogą elektroniczną na numer telefonu lub adres e-mail podany do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Wielkość czcionki
Kontrast