Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – dot. COVID-19

grafika przedstawiająca wirusa COVID-19

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w związku z realizacją usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych wytwarzanych przez osoby będące zakażone wirusem SARS-CoV-2 lub chore na COVID -19 poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych.

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie („CUK”).

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

a) adres do korespondencji: Nowowiejskiego 10/12, 42-217 Częstochowa

b) numer telefonu 34 327 53 20

c) adres e-mail: cuk@cuk.czestochowa.pl

d) adres skrytki ePUAP: /CUKCZESTOCHOWA

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/CUKCZESTOCHOWA

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest ze pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cuk.czestochowa.pl lub listownie na adres siedziby Administratora danych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych wytwarzanych przez osoby będące zakażone wirusem SARS-CoV-2 lub chore na COVID-19 poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i uchwały nr 305.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g.
 3. Dane osobowe niezbędne do realizacji celu określonego w pkt. 3 pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
 4. W przypadku, gdy przetwarzane dane osobowe zostały przekazane CUK bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą ich podanie w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne do realizacji celu określonego w pkt. 3. Odmowa ich podania uniemożliwi realizację usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych wytwarzane przez osoby będące zakażone wirusem SARS-CoV-2 lub chore na COVID-19 poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych., samodzielnie przekazuje
 5. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania
  na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych, w szczególności firmie odbierającej odpady – Remondis Sp. z o.o.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego
  w pkt. 3, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w siedzibie CUK.
 7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:
  – dostępu do swoich danych;
  – sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  – ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  – usunięcia danych osobowych;
  – wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
 8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Wielkość czcionki
Kontrast