Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarz wydarzeń oraz zasady udostępniania terenu na Placu Biegańskiego.

Kalendarz wydarzeń na rok 2023 - Plac Biegańskiego w Częstochowie

Informacje dotyczące rezerwacji terenu na Placu Biegańskiego:

Organizator zobowiązany jest do:

– zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na udostępnionym terenie,

– bieżącego utrzymania porządku i czystości, w tym zapewnienia pojemników na odpady,

– zawarcia umów z dostawcami mediów we własnym zakresie i uiszczania wszystkich opłat eksploatacyjnych związanych z przedmiotem udostępnienia, zgodnie z zawartymi umowami,

– zachowania szczególnej ostrożności w celu uchronienia od uszkodzeń i zniszczeń   roślin oraz elementów strefy wypoczynku,

– bezkolizyjnego wykorzystania udostępnionej powierzchni wraz z innymi podmiotami,  którym udzielono stosownych zezwoleń,

– przywrócenia do stanu poprzedniego udostępnionego terenu po zakończeniu wydarzenia, w tym do usunięcia nieczystości, a w przypadku wystąpienia plam i zabrudzeń będących następstwem udostępnienia – do ich oczyszczenia na własny  koszt. Teren winien w następnym dniu roboczym zostać zgłoszony do odbioru przez osobę wyznaczoną przez organizatora do Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie tel. kontaktowy 343 226 037,

– spełnienia wszelkich wymagań określonych w przepisach ochrony przeciwpożarowej i zachowania wszystkich obowiązujących norm BHP.

Na udostępnionym terenie zabrania się:

– postoju i parkowania na udostępnionym terenie pojazdów. Wjazd i postój na placu pojazdów dozwolony jest tylko na czas rozładunku                  i zwrotnego załadunku infrastruktury niezbędnej do organizacji imprezy. Pojazdy te mogą wjeżdżać na płytę placu wyłącznie od strony łącznika przy Ratuszu,

– ustawiania urządzeń wielkogabarytowych tzw. „dmuchawców”, mogących stanowić zagrożenie w ruchu pieszym i rowerowym,

– ustawiania urządzeń, których używanie naruszałoby przepisy wynikające z art. 51 § 1 i 2 Kodeksu wykroczeń,

– ustawiania urządzeń/namiotów/itp. o wysokości powyżej 2,5 m w miejscach zasłaniających obszar osi widokowej.

Wnioski do pobrania: 

  • Wniosek o wydzierżawienie gruntu
  • Wniosek o nieodpłatne udostępnienie nieruchomości
Wielkość czcionki
Kontrast