Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), w skrócie RODO informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:

Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób: 

a. listownie na adres siedziby administratora: ul. Nowowiejskiego 10/12, 42-217 Częstochowa; 

b. telefonicznie pod numerem: 34 327 53 20; 

c. za pośrednictwem poczty elektronicznej: cuk@cuk.czestochowa.pl; 

d. przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki:/CUKCZESTOCHOWA/SkrytkaESP

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Panią Ewę Dziedzielę, z którą może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób: 

a. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cuk.czestochowa.pl; 

b. telefonicznie pod numerem: 34 322 60 37; 

c. listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 10/12, 42-217 Częstochowa. 

Z inspektorem ochrony danych może Pan/Pani kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pan/Pani na mocy RODO.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA:

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu: 

a. określenia wysokości i poboru opłaty za gospodarowania odpadami, a w przypadku nieuiszczenia opłaty dane osobowe będą przetwarzane w celu podejmowania czynności windykacyjnych z tego tytułu; 

b. organizacji odbioru odpadów komunalnych; 

c. rozpatrywania zgłaszanych wniosków, uwag i  reklamacji w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście, pielęgnacji zieleni gminnej, utrzymania rowerów miejskich i zarządzania nimi, a także utrzymania placów rekreacji ruchowej, placów zabaw, fontann, małej architektury i zarządzania tymi obiektami. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

ODBIORCY DANYCH:

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z administratorem danych, w szczególności 

a. Gminie Miasto Częstochowa; 

b. firmom odbierających odpady – Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa i Częstochowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa; 

c. podmiotom zapewniającym asystę oraz wsparcie techniczne dla użytkowanych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie systemów informatycznych – ELTE Sp. z o.o., ul. Gromadzka 71, 30-719 Kraków, MiCOMP Sp. z o.o. ul. Astrów 7, 40-045 Katowice, Zeto Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Seweryna Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn, SENI Sebastian Nieradkiewicz, ul. Glogera 12/14 lok. 1, 42-217 Częstochowa, LTR LABS Sp. z o.o., ul. Nowobielańska 45B, 96-100 Skierniewice i DT Solution Sp. z o.o., ul. Graniczna 7, 44-240 Żory, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii, 

d. podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.) oraz podmiotom świadczącym usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, poczta elektroniczna – H88 SA., ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Pana/Pani dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji konkretnej sprawy oraz do celów archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, przez okres: 

a. 10 lat – w przypadku spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami, 

b. 5 lat –  w przypadku organizacji odbioru odpadów komunalnych oraz rozpatrywania zgłaszanych wniosków, uwag i reklamacji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH:

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora: 

a. dostępu do treści swoich danych osobowych; 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c. usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:

Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH:

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych osobowych zawartych w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odmowa podania danych oraz niewypełnienie obowiązku określonego w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny. 

Natomiast w przypadku zgłaszanych przez Pana/Panią wniosków, uwag i reklamacji obowiązek podania danych osobowych wynika z art. 63 i 64 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz z art. 168 i 169 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odmowa podania danych w zakresie określonym w powyższych przepisach prawa wiązać się będzie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza wskazane przepisy prawa jest dobrowolne.