Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1
z późn. zm.) pragniemy poinformować, że:

 

1.   Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie (CUK)

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

a.   adres do korespondencji: ul. Nowowiejskiego 10/12, 42-217 Częstochowa

b.   numer telefonu 34 327 53 20

c.   adres e-mail: cuk@cuk.czestochowa.pl

d.   adres skrytki ePUAP: /CUKCZESTOCHOWA

   https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil urzedu/CUKCZESTOCHOWA

 

2.   Jeśli ma Pan/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/i danych osobowych
przez Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, a także przysługujących Panu/i uprawnień, może się Pan/i skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Ewą Dziedzielą
za pośrednictwem poczty elektronicznej:
iod@cuk.czestochowa.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.

 

3.   W Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy dane osobowe.  W przypadku danych osobowych mieszkańców miasta Częstochowy celem ich przetwarzania jest utrzymanie czystości i porządku w gminie.

 

4.   Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

a.      przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy;

b.     umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony
w przepisach prawa odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a).

 

5.   Podanie przez Pana/i danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa. Odmowa ich podania spowoduje niemożność realizacji celu określonego w pkt. 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

6.   Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania
na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych,
w szczególności Gmina Miasto Częstochowa, firma odbierająca odpady (Remondis Sp. z o.o.), podmiot wspierający proces zarządzania gospodarką odpadami (
ELTE Sp. z o.o. – oprogramowanie SMOK Integrator), podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmiot świadczący usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) oraz podmioty zapewniająca asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w CUK systemów informatycznych.

 

7.   Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkretnej sprawy oraz do celów archiwalnych, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, który dostępny jest
w siedzibie Administratora.

 

8.   W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia:

a.   prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b.   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;

c.   prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d.   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e.   prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

9.   W przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, zawsze macie Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.

 

10.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/i danych osobowych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

 

11.    Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Wielkość czcionki
Kontrast