Informacja dla właścicieli nieruchomości w zabudowi wielolokalowej. (Stan na 04.05.2021)

Przypominamy, że od 01 stycznia 2023 r. dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi obowiązuje sposób wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od ilości zużytej wody z danej nieruchomości.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty w wysokości 9,60 zł za 1 m³ zużytej wody.*

Podstawą do naliczenia opłaty jest całkowite zużycie wody według wskazań licznika głównego,
a więc zużycie na wszystkie cele, w tym socjalnobytowe, gospodarcze, ogrodowe i inne.
Przez ilość zużytej wody należy rozumieć średniomiesięczne zużycie wody obliczone za okres 6 kolejnych miesięcy przypadających w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 

Średniomiesięczne zużycie wody należy podać zaokrąglając jego wartość
do jednego miejsca po przecinku !


W okresie rozliczeniowym, na który została złożona deklaracja istnieje możliwość złożenia nowej/korekty deklaracji w przypadku:

 • zasiedlania budynku w zabudowie wielolokalowej (przy czym zasiedlanie nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy, 3 pkt. 5 uchwały),
 • wysiedlania mieszkańców w zabudowie wielolokalowej (§ 3 pkt. 6  uchwały),
 • skorzystanie ze zwolnienia w części z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości (tut. zabudowanej budynkiem wielolokalowym), na której zamieszkują mieszkańcy, w związku z faktem zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej (a nie poszczególnych jej członków, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny) lub osiągnięcia dochodu w wysokości 776,00 zł przez osobę samotnie gospodarującą lub
  w wysokości 600,00 zł na osobę w rodzinie
  (dotyczy gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w bieżącym roku kalendarzowym),
 • informacji lub korekty faktur, uzyskaną od przedsiębiorstwa  wodociągowo – kanalizacyjnego.

Przykłady sytuacji, które nie stanowią podstawy do złożenia korekty/nowej deklaracji:

 • zgon mieszkańca,
 • zmiana liczby osób zamieszkujących w lokalu (migracja osób),
 • zaprzestanie zamieszkiwania w lokalu -pustostan.
____
*Uchwała nr 735.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniona Uchwałą nr 782.LVI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2022 r. oraz Uchwałą nr 905.LXVIII.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 października 2022 r.
Obliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości  zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi- najczęstsze pytania mieszkańców
 
 1. Jak należy rozumieć zapis, zgodnie z którym: ilość zużytej wody z danej nieruchomości obejmuje całkowite zużycie wody według wskazań licznika głównego, a więc zużycie na wszystkie cele, w tym socjalnobytowe, gospodarcze, ogrodowe i inne?

Zgodnie z powyższym zapisem przez całkowite zużycie wody należy uznać ilość wody ustaloną
na podstawie wskazań z wodomierza głównego z danej nieruchomości.

 

 1. Kiedy można skorzystać z ograniczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe?

Ograniczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe dotyczy  nieruchomości, dla której opłata ustalana jest na podstawie ilości zużytej wody.

W sytuacji, gdy w danym lokalu mieszkalnym na nieruchomości w zabudowie wielolokalowej znajdują się gospodarstwa (gospodarstwo) domowe, dla których miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego
na 1 osobę, właściciel nieruchomości załącza do deklaracji druk ZDOK-G w celu wyliczenia pomniejszenia opłaty dla tego gospodarstwa domowego. Sumę wartości wyliczonego pomniejszenia kwoty opłaty dla gospodarstw domowych, których ograniczenie dotyczy, należy wpisać do deklaracji DOK-4 w celu wyliczenia miesięcznej wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli w jednym lokalu mieszkalnym znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dla każdego
z tych gospodarstw należy wypełnić odrębny formularz.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok poprzedni ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w pierwszym kwartale każdego roku, (art. 6k ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

 

 1. Jak należy obliczać opłatę w przypadku gdy wspólnota/spółdzielnia mieszkaniowa nie dysponuje danymi o zużyciu wody, ponieważ właściciele lokali posiadają indywidualne umowy?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać
od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal, podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto jeżeli nieruchomość jest wyposażona w wodomierz główny, to złożenie deklaracji nastąpić powinno w oparciu o dane z jego odczytów. Jeżeli nieruchomość nie jest wyposażona w wodomierz lub jest niepodłączona do miejskiej sieci wodociągowej, to zgodnie z przyjętą uchwałą podstawą wyliczenia opłaty jest ilość zużytej wody przyjętej przez zarządcę nieruchomości na lokal.

W przypadku braku takich zasad podstawą wyliczenia opłaty jest ilość zużytej wody ustalona jako iloczyn
3 m³ oraz liczby osób zamieszkujących w danej nieruchomości.

Wskazać należy, iż to właściciel nieruchomości (zarządca/spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa) został zobowiązany ustalić dane niezbędne do obliczania wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i do złożenia deklaracji dla danej nieruchomości
w oparciu o obowiązujące przepisy.

4. Czy właściciel nieruchomości w zabudowie wielolokalowej może złożyć korektę deklaracji/ nową deklarację w związku z zaprzestaniem zamieszkiwania mieszkańców w jednym z lokali mieszkalnych (pustostan) w trakcie okresu rozliczeniowego, na który została złożona deklaracja?

Zmiany liczby mieszkańców w poszczególnych mieszkaniach w danym okresie rozliczeniowym nie są uwzględniane w przypadku zastosowania metody naliczania opłaty od ilości zużycia wody z danej nieruchomości.

Podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej jest wskazanie licznika głównego. 

Zasadą jest, że do ustalenia opłaty za dany okres bierze się historyczne dane z 6 następujących po sobie miesięcy, przypadających w okresie 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji.

5. Jak naliczać opłatę w przypadku, gdy do danego lokalu wprowadził się nowy najemca / lokator a opłata została naliczona za okres historyczny kiedy w ww. lokalu mieszkała rodzina np. sześcioosobowa, która zużywała znacznie większą ilość wody?

Jeśli w okresie, na który została złożona deklaracja nastąpi zmiana ilości zużytej wody wynikająca ze zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość, to taka zmiana nie jest podstawą do korekty deklaracji.

Dane dotyczące bieżącego zużycia wody mogą zostać uwzględnione przy składaniu nowej deklaracji, na kolejne 6 miesięcy okresu rozliczeniowego, przy czym to właściciel/zarządca nieruchomości wskazuje okres 6 miesięcy, za który dokonuje się obliczenia średniomiesięcznego zużycia wody.

Przykład: dla deklaracji obowiązującej od 01 stycznia 2023 r. można wskazać zużycie wody za okres 6 kolejnych miesięcy np.: od kwietnia 2022 r. do września 2022 r.

Sposób podziału kwoty wynikającej z deklaracji na poszczególne lokale jest kwestią wewnętrzną wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej.

6. Czy w miesiącu, w którym zmarł mieszkaniec właściciel nieruchomości w zabudowie wielolokalowej (spółdzielnia) może złożyć deklarację podając zużycie wody pomniejszone o ilość wody, która przypadała na tego jednego mieszkańca, który zmarł?

Do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej przyjęte zostały dane historyczne średniomiesięcznego zużycia wody wyliczone za okres 6 miesięcy przypadających w okresie 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji.

Właściciel nieruchomości do obliczenia opłaty może wybrać dowolny okres przypadający w tym czasie, nawet ten, w którym zużycie wody było najniższe.

W takiej sytuacji żadne indywidualne zmiany dotyczące zgonu mieszkańca, wyprowadzki jednego z nich czy zamieszkania dodatkowej osoby nie są uwzględniane w okresie rozliczeniowym, na który została złożona deklaracja. 

7. Jak postępować w przypadku awarii urządzenia wodno-kanalizacyjnego skutkującego zwiększonym zużyciem wody?

Możliwość odliczenia wody zużytej w wyniku awarii może nastąpić w przypadku, gdy pomniejszona wartość zużycia wody wynikać będzie z informacji lub korekty faktur uzyskanych z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,  (art. 6m ust. 5 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Ponadto warto mieć pewność, że urządzenie mierzące zużytą wodę działa prawidłowo.

 1. Jak wyliczyć opłatę, gdy na nieruchomości nie ma licznika ?

Jeżeli nieruchomość nie jest wyposażona w wodomierz lub nie ma ustalonego ryczałtu określającego ilość zużytej wody przyjętej do wyliczeń opłat za wodę przez zarządcę nieruchomości, opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na podstawie normy zużycia wody 3 m³ miesięcznie na 1 osobę zamieszkującą nieruchomość.

 1. Jak wyliczyć opłatę z nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, która składa się z części zamieszkanej i z części, w której znajdują się lokale użytkowe (nieruchomość mieszana)?

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, podstawą naliczenia opłaty dla części mieszkalnej jest ilość zużytej wody według wskazań licznika głównego pomniejszona o ilość wody zużytą w części niezamieszkanej.

Przy wyliczaniu średnio-miesięcznego zużycia wody nie uwzględnia się ilości wody wykorzystywanej w lokalach użytkowych.

Dla właścicieli nieruchomości w zabudowie wielolokalowej został określony druk deklaracji:
DOK-4. W części D. druku deklaracji, składający wskazuje dane stanowiące podstawę do wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy podając średniomiesięczne zużycie wody (część D.3. deklaracji)-  oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy (część D.4. deklaracji)- wskazując liczbę, pojemność pojemnika i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych frakcji.

Do deklaracji należy załączyć wykaz lokali w budynku wielolokalowym lub w budynkach wielolokalowych– ZDOK-L oraz oświadczenie ZDOK-G  w przypadku korzystania przez mieszkańców
w danym gospodarstwie domowym z ograniczenia kwoty opłaty w wysokości 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem.

 1. Ile zapłacę jeśli nie będę segregować odpadów?

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie miasta Częstochowy, odpady komunalne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy i na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, należy zbierać selektywnie od 1 lipca 2020 r.

W przypadku jeśli odpady komunalne nie są segregowane na nieruchomości podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Następnie organ podatkowy po wszczęciu postępowania określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Stawka opłaty podwyższonej za jeden miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, wynosi 19,20 zł od 1 m³ zużytej wody.

Opłata podwyższona jest sankcją za niewypełnienie ustawowego obowiązku selektywnego zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

 1. Jak wyliczyć opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeśli mieszkaniec w trakcie okresu rozliczeniowego zgłasza posiadanie Karty Dużej Rodziny?

Aktualnie  ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą korzystać właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (a nie poszczególni członkowie posiadający Karty Dużej Rodziny). W takim przypadku w pierwszej kolejności należy wyliczyć średniomiesięczne zużycie wody przypadającej na jednego mieszkańca danego lokalu, w którym zamieszkuje rodzina wielodzietna.

Przykład 1:

W lokalu mieszkalnym mieszka 5 osób (2 rodziców i 3 dzieci będących na ich utrzymaniu), z których 4 posiadają Karty Dużej Rodziny. Średnie miesięczne zużycie wody przypadające na wskazany lokal wynosi np. 20 m3.

Według obowiązujących przepisów zwolnienie w części z opłaty będzie przysługiwać dla wszystkich mieszkańców ww. lokalu, gdyż  na nieruchomości zamieszkuje rodzina wielodzietna, o której mowa w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o  Karcie Dużej Rodzony, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 z późn. zm.).  

20 m3 to średnie miesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy korzystają ze zwolnienia.

20 m3 x 9,60 zł x 50% = 96,00 zł.

W odniesieniu do mieszkańców zwolnionych z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy, w wykazie lokali stanowiącym załącznik do deklaracji (ZDOK-L), wskazać w jakich lokalach osoby te zamieszkują ze wskazaniem dokumentacji uprawniającej do uzyskania zwolnienia w opłacie
za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. dokumentacji potwierdzającej zamieszkiwanie
na nieruchomości przez rodzinę wielodzietną. 

Średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy nie korzystają ze zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wyliczyć jako różnicę średniomiesięcznego zużycia wody dla całej nieruchomości i średniomiesięcznego zużycia wody przez mieszkańców, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty.

Wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
na której zamieszkują mieszkańcy stanowi sumę wysokości opłaty wyliczonej dla części nieruchomości,
w której mieszkańcy korzystają ze zwolnienia oraz dla części nieruchomości, w której mieszkańcy nie korzystają  ze zwolnienia, przy uwzględnieniu ograniczenia kwoty opłaty w wysokości 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe (patrz pkt. 3).

Przykład 2:

W lokalu mieszkalnym mieszkają 2 osoby posiadające  Kartę Dużej Rodziny. Średnie miesięczne zużycie wody przypadające na wskazany lokal wynosi np. 8,5 m3.

Wskazana liczba osób zamieszkujących nie potwierdza, że na nieruchomości zamieszkuje rodzina wielodzietna, zatem zwolnienie w wysokości 50% we wskazanym przypadku nie przysługuje.

 1. Jak postępować w przypadku zgłoszenia zaprzestania zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym ?

Zmiany w użytkowaniu pojedynczego mieszkania zamieszkanego nie są uwzględniane. Metoda jest od ilości zużytej wody z danej nieruchomości. Deklarację dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym (a nie dla poszczególnych lokali) składa właściciel nieruchomości np. wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia mieszkaniowa.

Traktujemy zatem nieruchomość zabudowaną budynkiem wielolokalowym jako jedną nieruchomość, dla której jest składana przez właściciela (wspólnotę albo spółdzielnię) jedna deklaracja, zatem bieżące zmiany w zużyciu wody w poszczególnych lokalach nie mają wpływu na wysokość opłaty.

 1. Czy w przypadku zwrotu nadpłaty za bieżące zużycie wody dla konkretnego lokalu
  w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej powstaje nadpłata w opłacie za odpady komunalne za ten lokal mieszkalny?

Jeżeli  nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową, a nie właścicieli poszczególnych lokali. Traktujemy nieruchomość zabudowaną budynkiem wielolokalowym jako jedną nieruchomość, dla której jest składana przez właściciela (wspólnotę albo spółdzielnię) jedna deklaracja uwzględniająca zużycie wody według wskazań licznika głównego z okresu historycznego, zatem bieżące zmiany w zużyciu wody
w poszczególnych lokalach nie mają wpływu na wysokość opłaty.

Sposób podziału kwoty wynikającej z deklaracji na poszczególne lokale oraz ewentualnie powstające nadpłaty w poszczególnych lokalach mieszkalnych, stanowią kwestię wewnętrzną wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej. Wskazać należy, iż w przypadku nieruchomości zamieszkanej w zabudowie wielolokalowej, podstawą naliczenia opłaty jest historyczne zużycie wody zatem zmiany ilości wody występujące na bieżąco, w trakcie okresu rozliczeniowego nie wpływają na wysokość opłaty (poza wskazanymi wyjątkami: § 3 pkt 5 i pkt 6 uchwały).

Obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku ciążą na samej spółdzielni mieszkaniowej, a nie na poszczególnych mieszkańcach i to spółdzielnia rozlicza się we własnym zakresie
z tymi osobami.