Informacja dla właścicieli nieruchomości w zabudowi wielolokalowej. (Stan na 04.05.2021)

Przypominamy że od 01 stycznia 2021 r. właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym lub budynkami wielorodzinnymi obowiązuje nowy sposób wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi
iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty w wysokości 9,60 zł za 1 m³ zużytej wody1

 Podstawą do naliczenia opłaty jest całkowite zużycie wody na cele socjalno-bytowe.
Na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez ilość zużytej wody należy rozumieć średnie, miesięczne zużycie wody obliczone za okres 6 kolejnych miesięcy przypadających w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Średniomiesięczne zużycie wody należy podać zaokrąglając jego wartość
do jednego miejsca po przecinku !


W okresie rozliczeniowym, na który została złożona deklaracja istnieje możliwość złożenia nowej/korekty deklaracji w przypadku:

 • zasiedlania budynku w zabudowie wielolokalowej (§ 3 pkt. 5 uchwały),
 • wysiedlania mieszkańców w zabudowie wielolokalowej (§ 3 pkt. 6  uchwały),
 • zmiany zużycia wody w nieruchomości lub jej części (lokalu) w związku ze zmianą właściciela (§ 3 pkt. 10 uchwały),
 • zainstalowania urządzenia pomiarowego (§ 3 pkt. 11 uchwały),
 • skorzystanie ze zwolnienia w części z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości (tut. zabudowanej budynkiem wielolokalowym), na której zamieszkują mieszkańcy, w związku z faktem posiadania przez mieszkańca nieruchomości Karty Dużej Rodziny lub osiągnięcia dochodu w wysokości 701,00 zł przez osobę samotnie gospodarującą lub w wysokości 528,00 zł na osobę w rodzinie (dotyczy gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w bieżącym roku kalendarzowym),
 • informacji lub korekty faktur, uzyskanej od przedsiębiorstwa  wodociągowo– kanalizacyjnego.

 

Przykłady sytuacji, które nie stanowią podstawy do złożenia korekty/nowej deklaracji:

 • zgon mieszkańca,
 • zmiana liczby osób zamieszkujących w lokalu (migracja osób),
 • zaprzestanie zamieszkiwania -pustostan.

1 Uchwała nr 495.XXXVI.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 03 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniona uchwałą nr 557.XXXIX.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 lutego 2021r.  

Obliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi- najczęstsze pytania mieszkańców
 1. Jak należy obliczać opłatę w przypadku gdy wspólnota/spółdzielnia mieszkaniowa nie dysponuje danymi o zużyciu wody, ponieważ właściciele lokali posiadają indywidualne umowy?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal, podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto jeżeli nieruchomość jest wyposażona w wodomierz główny, to złożenie deklaracji nastąpić powinno w oparciu o dane z jego odczytów uwzględniające całkowite zużycie wody na cele socjalno-bytowe. Jeżeli nieruchomość nie jest wyposażona w wodomierz lub jest niepodłączona do miejskiej sieci wodociągowej, to zgodnie z przyjętą uchwałą podstawą wyliczenia opłaty jest ilość zużytej wody przyjętej przez zarządcę nieruchomości na lokal.

W przypadku braku takich zasad podstawą wyliczenia opłaty jest ilość zużytej wody ustalona jako iloczyn
3 m³ oraz liczby osób zamieszkujących w danej nieruchomości.

Wskazać należy, iż to właściciel nieruchomości (zarządca/spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa) został zobowiązany ustalić dane niezbędne do obliczania wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i do złożenia deklaracji dla danej nieruchomości
w oparciu o obowiązujące przepisy.

 1. Czy właściciel nieruchomości w zabudowie wielolokalowej może złożyć korektę deklaracji/ nową deklarację w związku z zaprzestaniem zamieszkiwania mieszkańców w jednym z lokali mieszkalnych (pustostan) w trakcie okresu rozliczeniowego, na który została złożona deklaracja?

Podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
w zabudowie wielolokalowej jest wskazanie licznika głównego.  Poza wskazanymi w uchwale wyjątkami nie ma możliwości korygowania deklaracji w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących w nieruchomości w okresie, za który złożono deklarację.

Zasadą jest, że do ustalenia opłaty za dany okres bierze się historyczne dane z 6 następujących po sobie miesięcy, przypadających w okresie 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji.

Zmiany liczby mieszkańców w poszczególnych mieszkaniach w danym okresie rozliczeniowym nie są uwzględniane w przypadku zastosowania metody naliczania opłaty od ilości zużycia wody z danej nieruchomości.

 1. Jak naliczać opłatę w przypadku, gdy do danego lokalu wprowadził się nowy najemca / lokator a opłata została naliczona za okres historyczny kiedy w ww. lokalu mieszkała rodzina np. 6- cio osobowa, która zużywała znacznie większą ilość wody?

Jeśli w okresie, na który została złożona deklaracja nastąpi zmiana ilości zużytej wody wynikająca
ze zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość, to taka zmiana nie jest podstawą do korekty deklaracji.

Dane dotyczące bieżącego zużycia wody mogą zostać uwzględnione przy składaniu nowej deklaracji, na kolejne 6 miesięcy okresu rozliczeniowego, przy czym to właściciel/zarządca nieruchomości wskazuje okres 6 miesięcy, za który dokonuje się obliczenia średniomiesięcznego zużycia wody.

Przykład: dla deklaracji obowiązującej od 01 stycznia 2021 r. można wskazać zużycie wody
za okres 6 kolejnych miesięcy np.: od kwietnia 2020 r. do września 2020 r.

Sposób podziału kwoty wynikającej z deklaracji na poszczególne lokale jest kwestią wewnętrzną wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej.

 1. Czy w miesiącu, w którym zmarł mieszkaniec właściciel nieruchomości w zabudowie wielolokalowej (spółdzielnia) może złożyć deklarację podając zużycie wody pomniejszone o ilość wody, która przypadała na tego jednego mieszkańca, który zmarł?

Do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej przyjęte zostały dane historyczne średniomiesięcznego zużycia wody wyliczone
za okres 6 miesięcy przypadających w okresie 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji.

Właściciel nieruchomości do obliczenia opłaty może wybrać dowolny okres przypadający
w tym czasie, nawet ten, w którym zużycie wody było najniższe.

W takiej sytuacji żadne indywidualne zmiany dotyczące zgonu mieszkańca, wyprowadzki jednego
z nich czy zamieszkania dodatkowej osoby nie są uwzględniane w okresie rozliczeniowym, na który została złożona deklaracja. 

 1. Jak postępować w przypadku awarii urządzenia wodno-kanalizacyjnego skutkującego zwiększonym zużyciem wody?

Możliwość odliczenia wody zużytej w wyniku awarii może nastąpić w przypadku, gdy pomniejszona wartość zużycia wody wynikać będzie z faktury otrzymanej z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

W ramach zgłaszanych awarii dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej wskutek których nastąpiło zwiększenie zużycia wody, to wspólnota/spółdzielnia mieszkaniowa zobowiązana będzie do ustalenia różnicy zużycia wody z danego lokalu z okresu zgłoszonej awarii oraz danych historycznych z okresu sprzed awarii liczonych za okres 6 miesięcy z tego lokalu. Dotyczy to przypadku, gdy nie zmieniła się liczba osób zamieszkujących na nieruchomości (w lokalu).

Po dokonaniu tych ustaleń właściciel nieruchomości będzie uprawniony do złożenia stosownej korekty deklaracji.

Ponadto warto mieć pewność, że urządzenie mierzące zużytą wodę działa prawidłowo.

 1. Jak wyliczyć opłatę, gdy na nieruchomości nie ma licznika ?

Jeżeli nieruchomość nie jest wyposażona w wodomierz lub nie ma ustalonego ryczałtu określającego ilość zużytej wody przyjętej do wyliczeń opłat za wodę przez zarządcę nieruchomości, opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na podstawie normy zużycia wody 3 m³ miesięcznie na 1 osobę zamieszkującą nieruchomość.

 1. Jak wyliczyć opłatę z nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, która składa się z części zamieszkanej i z części, w której znajdują się lokale użytkowe (nieruchomość mieszana)?

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, podstawą naliczenia opłaty dla części mieszkalnej jest ilość zużytej wody tylko z poszczególnych lokali mieszkalnych.

Przy wyliczaniu średnio-miesięcznego zużycia wody nie uwzględnia się ilości wody wykorzystywanej
w lokalach użytkowych.

Dla właścicieli nieruchomości w zabudowie wielolokalowej został określony druk deklaracji:
DOK-4.[1] W części D. druku deklaracji, składający wskazuje dane stanowiące podstawę do wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy podając średniomiesięczne zużycie wody (część D.3. deklaracji)-  oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy (część D.4. deklaracji)- wskazując liczbę, pojemność pojemnika i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych frakcji.

Do deklaracji należy załączyć wykaz lokali w budynku wielolokalowym lub w budynkach wielolokalowych– ZDOK-L.

 1. Ile zapłacę jeśli nie będę segregować odpadów?

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie miasta Częstochowy, odpady komunalne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy i na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, należy zbierać selektywnie od 1 lipca 2020 r.

W przypadku jeśli odpady komunalne nie są segregowane na nieruchomości podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Następnie organ podatkowy po wszczęciu postępowania określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Stawka opłaty podwyższonej za jeden miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości, w zabudowie wielolokalowej, wynosi wynosi  19,20 zł od 1 m³ zużytej wody.

Opłata podwyższona jest sankcją za niewypełnienie ustawowego obowiązku selektywnego zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

 1. Jak wyliczyć opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeśli mieszkaniec w trakcie okresu rozliczeniowego zgłasza posiadanie Karty Dużej Rodziny.

Jeżeli w budynku wielolokalowym zamieszkują mieszkańcy, którzy korzystają ze zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny,
w pierwszej kolejności należy wyliczyć średniomiesięczne zużycie wody przypadającej na jednego mieszkańca danego lokalu.

Przykład :

W lokalu mieszkalnym mieszka 5 osób, z których 4 posiadają Karty Dużej Rodziny. Średnie miesięczne zużycie wody przypadające na wskazany lokal wynosi np. 20 m3.

Na każdą z osób w tym lokalu przypada zatem 4 m3 zużytej wody. Wskazaną wartość należy przemnożyć przez liczbę osób korzystających ze zwolnienia tj. 4 m3 x 4 osoby  = 16 m3.

16 m3 to średnie miesięczne zużycie wody przez mieszkańców którzy korzystają ze zwolnienia.

16 m3 x 9,60 zł x 50% = 76,80 zł.

W odniesieniu do mieszkańców zwolnionych z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy, w wykazie lokali stanowiącym załącznik do deklaracji (ZDOK-L), wskazać w jakich lokalach osoby te zamieszkują oraz załączyć informację o aktualnych numerach Kart Dużej Rodziny.

Średniomiesięczne zużycie wody przez mieszkańców, którzy nie korzystają ze zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wyliczyć jako różnicę średniomiesięcznego zużycia wody dla całej nieruchomości i średniomiesięcznego zużycia wody przez mieszkańców, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty.

Wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
na której zamieszkują mieszkańcy stanowi sumę wysokości opłaty wyliczonej  dla części, w której mieszkańcy korzystają ze zwolnienia oraz dla części nieruchomości, w której mieszkańcy nie korzystają ze zwolnienia.

 1. Jak postępować w przypadku zgłoszenia zaprzestania zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym ?

Zmiany w użytkowaniu pojedynczego mieszkania zamieszkanego nie są uwzględniane. Metoda jest od ilości zużytej wody z danej nieruchomości. Deklarację dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym (a nie dla poszczególnych lokali) składa właściciel nieruchomości np. wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia mieszkaniowa.

Traktujemy zatem nieruchomość zabudowaną budynkiem wielolokalowym jako jedną nieruchomość, dla której jest składana przez właściciela (wspólnotę albo spółdzielnię) jedna deklaracja, zatem bieżące zmiany w zużyciu wody w poszczególnych lokalach nie mają wpływu na wysokość opłaty.

[1] Załącznik nr 4  do Uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 496.XXXVI.2020  z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Obliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości  zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi- najczęstsze pytania mieszkańcówObliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości  zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi- najczęstsze pytania mieszkańców

Wielkość czcionki
Kontrast