Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ulegają zmianie obowiązki w zakresie terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (w związku z powyższym np. deklaracje za miesiąc wrzesień należy składać do 10 października i analogicznie w miesiącach następnych). 

Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia

W przypadku zakończenia zamieszkiwania lub braku wytwarzania odpadów komunalnych np. w związku ze sprzedażą nieruchomości lub zakończeniem umowy najmu, należy złożyć deklarację, a jako powód jej złożenia wskazać „wygaśnięcie obowiązku”. W takiej deklaracji nie wskazuje się kwoty do zapłaty.

 Zmiana nie dotyczy obowiązku złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W tym przypadku nadal pozostaje termin 14–dniowy. 

Istotną zmianą w dotychczas obowiązujących przepisach jest wprowadzenie przepisów karnych za niedopełnienie obowiązku złożenia pierwszej i każdej kolejnej (w przypadku zmiany danych) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości podlega wówczas karze grzywny wymierzanej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

DRUKI DEKLARACJI – ( aktualizacja styczeń 2022):

Druki deklaracji dostępne są w dwóch wersjach, w wersji do pobrania oraz wersja edytowalna. W celu poprawnego działania formularza wersji edytowalnej należy pobrać go na dysk komputera, a następnie uruchomić za pomocą programu dedykowanego do obsługi plików w formacie PDF (np. Adobe Acrobat Reader lub Foxit PDF Reader).
  • DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:
  • DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:
  • DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:
  • DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM WIELOLOKALOWYM LUB BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI:
  • ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – WYKAZ LOKALI W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM LUB BUDYNKACH WIELOLOKALOWYCH:
  • ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI:
  • OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA DOMOWEGO, W KTÓRYM WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PRZEKRACZA 7,8% PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU ROZPORZĄDZALNEGO NA 1 OSOBĘ OGÓŁEM:
  • PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać: 

Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie 

Aleja Wolności 30, pokój nr 18 

42-217 Częstochowa 

Informacje dodatkowe: tel.: (34) 322-60-37 

e-mail: cuk@cuk.czestochowa.pl

Wielkość czcionki
Kontrast