Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dla Mieszkańców

Od 1 stycznia  2021 r., zgodnie z Uchwałą Nr  495.XXXVI.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2020 r., opłaty dla mieszkańców Częstochowy wynoszą:

  1. dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki w wysokości 9,60 zł za 1 m3 zużytej wody;
  2. dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki w wysokości 29,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

Wprowadza się zwolnienie w wysokości 50% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części:

  • dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w bieżącym roku kalendarzowym.
  • nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Ww. zwolnień z opłat nie sumuje się.

Wprowadza się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł (dwa złote 00/100) miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości.

Wprowadza się podwyższenie kwoty opłaty w przypadku braku wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych drogą decyzji administracyjnej, które wynoszą:

1) 19,20 zł za 1 m3 zużytej wody w przypadku zabudowy wielolokalowej;

2) 58,00 zł od osoby w przypadku zabudowy jednorodzinnej.

Dla Firm i Instytucji

Opłaty za opróżnienie pojemników zbieranych selektywnie przez firmy i instytucje:

1) dla pojemników na odpady o pojemności 120 l – 5,90 zł;
2) dla pojemników na odpady o pojemności 180 l – 8,80 zł;
3) dla pojemników na odpady o pojemności 240 l – 11,80 zł;
4) dla pojemników na odpady o pojemności 360 l – 17,70 zł;
5) dla pojemników na odpady o pojemności 770 l – 37,90 zł;
6) dla pojemników na odpady o pojemności 1100 l – 54,10 zł;
7) dla kontenerów na odpady o pojemności 2,5 m³ – 123,10 zł;
8) dla kontenerów na odpady o pojemności 5 m³ – 246,20 zł;
9) dla kontenerów na odpady o pojemności 7 m³ – 344,70 zł;
10) dla kontenerów na odpady o pojemności 10 m³ – 492,50 zł;
11) dla worków z foli PE o pojemności 120 l – 8,00 zł.

Opłaty za opróżnienie pojemników w przypadku braku wypełnienia obowiązku segregacji odpadów:

1) dla pojemników na odpady o pojemności 120 l – 23,60 zł;
2) dla pojemników na odpady o pojemności 180 l – 35,20 zł;
3) dla pojemników na odpady o pojemności 240 l – 47,20 zł;
4) dla pojemników na odpady o pojemności 360 l – 70,80 zł;
5) dla pojemników na odpady o pojemności 770 l – 151,60 zł;
6) dla pojemników na odpady o pojemności 1100 l – 216,40 zł;
7) dla kontenerów na odpady o pojemności 2,5 m³ – 492,40 zł;
8) dla kontenerów na odpady o pojemności 5 m³ – 984,80 zł;
9) dla kontenerów na odpady o pojemności 7 m³ – 1 378,80 zł;
10) dla kontenerów na odpady o pojemności 10 m³ – 1 970,00 zł;
11) dla worków z foli PE o pojemności 120 l – 32,00 zł.

Pobierz Uchwałę Nr 369.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wielkość czcionki
Kontrast