Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dla Mieszkańców

Od 1 czerwca 2022r., zgodnie z Uchwałą nr 782.LVI.2022 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 3 marca 2022 r., opłaty dla mieszkańców Częstochowy wynoszą:

  1. dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki w wysokości 9,60 zł za 1 m3 zużytej wody;
  2. dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki w wysokości 34,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Wprowadza się zwolnienie w wysokości 50% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części:

  • dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w bieżącym roku kalendarzowym.
  • nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Ww. zwolnień z opłat nie sumuje się.

Wprowadza się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 4,75 zł (cztery złote 75/100) miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości.

Wprowadza się podwyższenie kwoty opłaty w przypadku braku wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych drogą decyzji administracyjnej, które wynoszą:

1) 19,20 zł za 1 m3 zużytej wody w przypadku zabudowy wielolokalowej;

2) 68,00 zł od osoby w przypadku zabudowy jednorodzinnej.

UCHWAŁA NR 782.LVI.2022 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dla Firm i Instytucji

Opłaty za opróżnienie pojemników zbieranych selektywnie przez firmy i instytucje:

1) dla pojemników na odpady o pojemności 120 l – 15,00 zł;
2) dla pojemników na odpady o pojemności 240 l – 30,00 zł;
3) dla pojemników na odpady o pojemności 360 l – 45,00 zł;
4) dla pojemników na odpady o pojemności 770 l – 98,00 zł;
5) dla pojemników na odpady o pojemności 1100 l – 140,00 zł;
6) dla kontenerów na odpady o pojemności 2,5 m³ – 318,00 zł;
7) dla kontenerów na odpady o pojemności 5 m³ – 635,00 zł;
8) dla kontenerów na odpady o pojemności 7 m³ – 890,00 zł;
9) dla kontenerów na odpady o pojemności 10 m³ – 1270,00 zł;
10) dla worków z foli PE o pojemności 120 l – 14,00 zł.

Opłaty za opróżnienie pojemników w przypadku braku wypełnienia obowiązku segregacji odpadów:

1) dla pojemników na odpady o pojemności 120 l – 60,00 zł;
2) dla pojemników na odpady o pojemności 240 l – 120,00 zł;
3) dla pojemników na odpady o pojemności 360 l – 180,00 zł;
4) dla pojemników na odpady o pojemności 770 l – 392,00 zł;
5) dla pojemników na odpady o pojemności 1100 l – 560,00 zł;
6) dla kontenerów na odpady o pojemności 2,5 m³ – 1272,00 zł;
7) dla kontenerów na odpady o pojemności 5 m³ – 2 540,00 zł;
8) dla kontenerów na odpady o pojemności 7 m³ – 3 560,00 zł;
9) dla kontenerów na odpady o pojemności 10 m³ – 5 080,00 zł;
10) dla worków z foli PE o pojemności 120 l – 56,00 zł.

UCHWAŁA NR 780.LVI.2022 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie stawki opłat za pojemnik na odpady o określonej pojemności