Deklaracja dostępności Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

Zawartość Deklaracji dostępności.

Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • strona posiada pliki w formacie *pdf, które nie są edytowalne. Są to w większości ustawy, uchwały czy też regulaminy, które nie występują w wersji edytowalnej.
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, 
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.
Wyłączenia: 
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/157179?hl=pl 

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/skroty-klawiaturowe-firefox 

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/skroty-klawiszowe/#Szybsza-nawigacja-dzi%C4%99ki-skr%C3%B3tom-klawiaturowym

Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4531783/microsoft-edge-keyboard-shortcuts

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

– powiększanie czcionki,

– podświetlanie linków

– ustawienie kontrastu

– nawigowanie klawiaturą

– elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

– wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Daniel Bujak.
 • E-mail: dbujak@cuk.czestochowa.pl
 • Telefon: 34 322 60 37

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Usług Komunalnych przy ul. Nowowiejskiego 10/12 w Częstochowie:

 • Do pomieszczeń budynku prowadzi wejście bezpośrednio z chodnika od strony ul. Nowowiejskiego.
 • Budynek nie posiada schodów, jest konstrukcją parterową w związku z czym obiekt nie posiada windy.
 • Wejście usytuowane jest na poziomie chodnika zewnętrznego. Pomieszczenia Centrum Usług Komunalnych są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych nie znajduje się przy wejściu głównym.
 • Budynek posiada wyjście ewakuacyjne oznaczone przez zarządcę budynku.
 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed budynkiem/wzdłuż ulicy Nowowiejskiego.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Wielkość czcionki
Kontrast