Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców domów jednorodzinnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych dla firm i instytucji


Pozostałe harmonogramy

DLA MIESZKAŃCÓW

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców domów jednorodzinnych

Od listopada 2021 do stycznia 2022 roku.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców zabudowy wielolokalowej

Od listopada 2021 do stycznia 2022 roku.

Harmonogram odbioru odpadów ZIELONYCH z ogólnodostępnych kontenerów TPSZOZ.

Od listopada 2021 do stycznia 2022 roku.

Harmonogram odbioru odpadów PROBLEMOWYCH/NIEBEZPIECZNYCH dla wszystkich dzielnic miasta Częstochowy.

IV kwartał 2021 roku.

DLA FIRM I INSTYTUCJI

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych dla firm i instytucji (również ogrody działkowe)

Od listopada 2021 do stycznia 2022 roku.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne) dla firm i instytucji (również ogrody działkowe)

Od listopada 2021 do stycznia 2022 roku.

Harmonogram odbioru odpadów BIODEGRADOWALNYCH i POPIOŁU  dla firm i instytucji.

Od listopada 2021 do stycznia 2022 roku.

HARMONOGRAM MYCIA POJEMNIKÓW

Harmonogram mycia i dezynfekcji pojemników dla poszczególnych frakcji i ulic w mieście Częstochowa
dla mieszkańców „niskiej” zabudowy, firm i instytucji. 

Harmonogram mycia pojemników na odpady zmieszane i biodegradowalne w wiatach śmietnikowych w poszczególnych dzielnicach miasta Częstochowy w 2021 roku.  

Harmonogram mycia pojemników typu ,,DZWON” oraz pojemników o poj. 1100 litrów do selektywnej zbiórki odpadów, w poszczególnych dzielnicach miasta Częstochowy w 2021 roku.

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy obowiązują następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców:

  • raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w pozostałych miesiącach – odpady zmieszane, bioodpady i zielone dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z zabudową jednorodzinną oraz wielolokalową do 7 lokali włącznie, 
  • trzy razy w tygodniu – odpady zmieszane i bioodpady z zabudowy wielolokalowej powyżej 7 lokali,
  • jeden raz w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, a w pozostałych miesiącach po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub drogą elektroniczną na numer telefonu lub adres e-mail podany do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – popioły z palenisk,
  • nie mniej niż cztery razy w miesiącu w zabudowie wielolokalowej – odpady zbierane w sposób selektywny takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz raz w miesiącu w pozostałej zabudowie,
  • nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w pozostałych miesiącach dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – odpady zmieszane i bioodpady,
  • raz w miesiącu od maja do września – odpady zmieszane lub selektywnie zebrane dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w pozostałych miesiącach po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub drogą elektroniczną na numer telefonu lub adres e-mail podany do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Wielkość czcionki
Kontrast